TAX FREE

ZASADY DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ZWROTU PODATKU VAT DLA TURYSTÓW (TAX FREE FOR TOURISTS)

1.    Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady wystawiania Imiennego Dokumentu Tax Free dla podróżnych oraz zwrotu podróżnym podatku VAT, w przypadku zakupu przez Podróżnych produktów na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.    Osoby uprawnione do otrzymania zwrotu podatku VAT:
2.1.    Wystawcą  i zwracającym podróżnym podatek VAT jest Sprzedawca.
2.2.    Do otrzymania zwrotu podatku VAT uprawniony jest Podróżny dokonujący zakupu na stronie http://strefapadla.com.pl/.
2.3.    Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 zł.
2.4.    Zakupiony towar powinien zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym. Fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
2.5.    Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.
2.6.    Zwrot podatku VAT może nastąpić nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym  podróżny dokonał zakupu towaru.

3.    Warunki dokonywania zakupu oraz odbioru produktu:
3.1.    W przypadku chęci skorzystania z zakupu towaru, przeznaczonego do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej, z możliwością skorzystania z prawa zwrotu podatku VAT, Podróżny obowiązany jest osobiście odebrać towar w Sklepie lub w innym  miejscu uzgodnionym ze Sprzedawcą.
3.2.    Podczas składania zamówienia, Podróżny obowiązany jest do poinformowania  Sprzedawcy o celu zakupu danego produktu, poprzez wpisanie odpowiedniej adnotacji w polu „Uwagi”, w celu wystawienia przez Sprzedawcę Imiennego Dokumentu Tax Free. Podróżny zobligowany jest  podać: (1) imię i nazwisko; (2) dokładny adres (wraz z nr domu i lokalu); (3) kraj pochodzenia;(4) serię, numer oraz kraj wydania paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.
3.3.    W przypadku wyboru przez Podróżnego otrzymania zwrotu podatku VAT przelewem na wybrane konto bankowe,  Podróżny obowiązany jest ponadto podać Sprzedawcy pełne dane banku takie jak: (1) nazwa, (2) adres, (3) numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.
3.4.    Dokonując odbioru towaru, Podróżny obowiązany jest do okazania Sprzedawcy dokumentu tożsamości, potwierdzającego jego dane, zgodne z danymi, o których mowa w pkt. 10.3.2.
3.5.    Po zrealizowaniu zamówienia Podróżny otrzymuje wraz z towarem paragon z kasy rejestrującej oraz Imienny Dokument Tax Free.
3.6.    Z Imiennego Dokumentu Tax Free wynika kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru lub usługi, która równa się podatkowi na paragonie z kasy rejestrującej.
3.7.    Na Imiennym Dokumencie Tax Free  znajdują się dane  Podróżnego takie jak: (1) nazwisko i imię, (2) adres (kraj, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu lub lokalu) oraz (3) dane z paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Podróżnego.

4.    Obowiązki Podróżnego po odebraniu towaru:
4.1.    W trakcie opuszczania terenu Unii Europejskiej Podróżny zobligowany jest do okazania celnikowi zakupionego towaru w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free i paragonem potwierdzającym zakup towaru oraz dowodem tożsamości, który okazywany był  przez Podróżnego podczas odbioru zakupionego towaru.
4.2.    Imienny Dokument Tax Free ze: (1) stemplem, (2) pieczęcią „Polska- Cło”, (3) podpisem potwierdzającym celnika Unii Europejskiej oraz (4) wpisaną datą i miejscem wywozu, upoważnia do zwrotu podatku VAT.

5.    Sposoby zwrotu podatku VAT przez Sprzedawcę:
5.1.    Podróżny zobligowany jest przekazać Sprzedawcy, zatwierdzony w sposób wymieniony w pkt. 4.2., Imienny Dokument Tax Free wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem oraz dokument tożsamości w celu potwierdzenia zgodności danych z dokumentu z danymi zawartymi w Imiennym Dokumencie Tax Free.
5.2.    Tylko oryginalne, niezniszczone, czytelnie wypełnione i podpisane przez uprawnione organy oraz własnoręcznie przez podróżnego dokumenty, zgodne z Ustawą i Regulaminem, mogą być podstawą zwrotu podatku VAT podróżnemu.
5.3.    Sprzedawca udostępnia Podróżnemu następujące sposoby zwrotu podatku VAT na podstawie Imiennego Dokumentu Tax Free.
5.4.    Zwrot podatku VAT w formie wypłaty gotówkowej.
5.5.    Zwrot podatku VAT na rachunek bankowy.
5.6.    W przypadku wyboru przez Podróżnego zwrotu podatku VAT na wybrany rachunek bankowy, Podróżny może przesłać Imienny Dokument Tax Free wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
5.7.    Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w terminie 7 Dni Roboczych  od daty otrzymania przez Sprzedawcę  Imiennego Dokumentu Tax Free.
5.8.    W przypadku wyboru przez Podróżnego zwrotu podatku VAT w formie gotówkowej, Podróżny obowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Imienny Dokument Tax Free wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
5.9.    W przypadku zwrotu na konto bankowe, Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu.

5.10 W przypadku zwrotu na konto bankowe od wartości zwrotu będzie odliczona prowizja w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom za przelew na wskazany rachunek.

6.    Postanowienia końcowe:
6.1.    Podstawowa stawka VAT w Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 23%.
6.2.    Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego  www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane  w Imiennym Dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.
6.3.    Wystawianie Podróżnym Imiennego Dokumentu Tax Free oraz zwrot Podróżnym podatku VAT od zakupionych towarów odbywa się na podstawie Imiennego Dokumentu Tax Free, zgodnie z wymogami Ustawy z 11 czerwca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy.
6.4.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają postanowieniom Ustawy o VAT.
6.5.    Wszelkie reklamacje związane z wystawianiem przez Sprzedawcę Imiennym Dokumentem Tax Free lub zwrotem przez Sprzedawcę podatku VAT na podstawie Imiennego Dokumentu Tax Free, należy zgłaszać pisemnie, na adres: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa, w terminie 3 miesięcy od daty jego wystawienia, z dopiskiem na kopercie TAX FREE. Przepis ten nie narusza prawa Podróżnego do zgłaszania reklamacji zakupionego towaru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 556- 576 Kodeksu Cywilnego).
6.6.    Sprzedawca dopuszcza dokonywanie zwrotu innej osobie niż podróżny, jeżeli osoba ta łącznie spełni dwa warunki:
6.6.1.     będzie dysponowała oryginałem dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych” wystawionym przez Sprzedawcę na podróżnego, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów przez podróżnego oraz
6.6.2.     przedstawi Sprzedawcy imienne upoważnienie do odbioru podatku wystawione przez podróżnego (pełnomocnictwo) podpisane przez podróżnego podpisem tożsamym z tym jaki figuruje na dokumencie Tax Free.

 

Upoważnienie do odbioru Podatku VAT - TAX FREE (pobierz)
Authorization to collect VAT - TAX FREE (download)